Підвищення кваліфікації вчителів математики

Куратори курсів підвищення кваліфікації вчителів математики:

Дистанційні модулі для вчителів математики:

Автор Назва модуля Кількість годин в сертифікаті
1 Воротникова І.П. Використання динамічних моделей на уроках математики 30
2 Воротникова І.П. Методика використання електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) на уроках математики 30
3 Герасимович О.М. Візуалізація навчального контенту при викладанні математики 30
4 Герасимович О.М. Створення динамічних рисунків при вивченні властивостей функцій за допомогою програми GeoGebra 30
5 Герасимович О.М. Створення інтерактивних моделей у програмі динамічної математики GeoGebra при розв’язуванні стереометричних задач 30
6 Рудик О.Б. Логічно-послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики Рудик 30
7 Рудик О.Б. Вивчення аксіом геометрії та їхніх безпосередніх наслідків Рудик 30
8 Рудик О.Б. Набуття процедурної компетентності при розв’язуванні логічних задач Рудик 30
9 Рудик О.Б. Набуття процедурної компетентності в опануванні алгоритмами у процесі розв’я­зання задач на побудову Рудик О.Б. 30
10 Герасимович О.М. Прогресії та їх застосування 20
11 Герасимович О.М. Методи розв’язування окремих видів раціональних рівнянь високих степенів та систем рівнянь 30
12 Герасимович О.М. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики шляхом розв’язування текстових задач 20
13 Олексюк О.А. Ірраціональні рівняння у шкільному курсі математики Олексюк О.А. 30
14 Рудик О.Б. Мова розмітки тексту з математичними формулами LaTeX Рудик 30
15 Олексюк О.А. Розв’язування прикладних задач у шкільному курсі математики 10
16 Олексюк О.А. Елементи комбінаторики, статистики, теорії ймовірностей 20

Leave a Reply